Hỗ trợ kiểm tra hàng hóa tại Trung tâm phân phối hàng hóa Unicold

Ít nhất một tháng một lần, Unicold sẽ kiểm tra hàng hóa thực tế của khách hàng và gửi báo cáo có chữ ký của cấp Quản lý DVKH cho khách hàng và miễn phí 100% và chịu trách nhiệm 100% về độ chính xác của báo cáo.
Trong trường hợp khách muốn trực tiếp kiểm tra, Unicold hỗ trợ nhân sự, phương tiện và phần mềm WMS.